Showing all 2 results

Treatton 2.5″ x 12″ ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324

Treatton 2.5" x 12" ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324
 • ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ความละเอียด 0.01 ไมครอน
 • กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำ แต่ไม่กรองเอาแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำออกไปด้วย ทำให้น้ำดื่มยังคงคุณค่าของแร่ธาตุไว้ได้ครบ เหมาะต่อการใช้งานในครัวเรือน
 • ไส้กรองเมมเบรน ชนิด UF (Ultrafiltration) ที่มีลักษณะเป็นเส้น ผิวมีรูพรุน
 • ผลิตจากวัสดุโพลีซัลโฟน (PS) มีรูพรุนประมาณ 0.01 ไมครอน
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5" และยาว 12"
 • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำ ที่ใช้ขนาดไส้กรองยาว 12" เช่น Unipure ระบบ UF
 • อายุการใช้งาน 6-10 เดือน *ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ

Treatton RO Membrane (เมมเบรน) ไส้กรองน้ำ ขนาด 75 GPD Reverse Osmosis รหัส 0113128

 Treatton RO Membrane (เมมเบรน) ไส้กรองน้ำ ขนาด 75 GPD Reverse Osmosis รหัส 0113128
 • ไส้กรองมีขนาดยาว 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
 • ใช้บรรจุในกระบอกใส่ไส้กรองเมมเบรน Housing membrane
 • มีกำลังการผลิต 75 แกลลอนต่อวัน (ประมาณ 283 ลิตร)
 • ไส้กรอง RO Membrane (Reverse Osmosis Membrane) มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน (micron)
 • สามารถกรองเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี สารละลายรวม TDS จากน้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้น้ำมีความสะอาด บริสุทธิ์ได้ถึง 99%