Showing all 2 results

Sanden – 4 Doors – Reach – In Dual Temperature Chiller & Freezer Total No Frost – RDS-1325

Sanden – 4 Doors - Reach - In Dual Temperature Chiller & Freezer Total No Frost - RDS-1325
  • ตู้แช่สแตนเลส  4 ประตู (ด้านบนฝากระจก - ด้านล่างเป็นฝาทึบ)
  • 2 ระบบความเย็นในตู้เดียวกัน
  • ขนาดตู้ (กว้าง x ลึก x สูง)  132 x 71.5 x 200 x ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – 2 Doors – Reach – In Dual Temperature Chiller & Freezer Total No Frost – RDS-0685

Sanden – 2 Doors – Reach - In Dual Temperature Chiller & Freezer Total No Frost – RDS-0685
  • ตู้แช่สแตนเลส  2 ประตู (ด้านบนฝากระจก - ด้านล่างเป็นฝาทึบ)
  • 2 ระบบความเย็นในตู้เดียวกัน
  • ขนาดตู้ (กว้าง x ลึก x สูง)  68.0 x 76 x 200 ซม.
    Download Data Sheet