Showing all 2 results

SAHA – Reverse Osmosis Water purifier – SHWPS3XRO800G

SAHA - Reverse Osmosis Water purifier – SHWPS3XRO800G เครื่องกรองน้ำระบบ RO 800G รุ่น SHWPS3XRO800G

Treatton RO Membrane (เมมเบรน) ไส้กรองน้ำ ขนาด 75 GPD Reverse Osmosis รหัส 0113128

 Treatton RO Membrane (เมมเบรน) ไส้กรองน้ำ ขนาด 75 GPD Reverse Osmosis รหัส 0113128
  • ไส้กรองมีขนาดยาว 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
  • ใช้บรรจุในกระบอกใส่ไส้กรองเมมเบรน Housing membrane
  • มีกำลังการผลิต 75 แกลลอนต่อวัน (ประมาณ 283 ลิตร)
  • ไส้กรอง RO Membrane (Reverse Osmosis Membrane) มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน (micron)
  • สามารถกรองเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี สารละลายรวม TDS จากน้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้น้ำมีความสะอาด บริสุทธิ์ได้ถึง 99%