Showing all 5 results

SAHA – Dry Ager Premium 760L – SHDAS1L760

SAHA - Dry Ager Premium 760L - SHDAS1L760 ตู้บ่มเนื้อ 1 ประตู ขนาด 760 ลิตร รุ่น SHDAS1L760

SAHA – Dry Ager Premium 150 Kg – 430L – SHDAS1L430

SAHA - Dry Ager Premium 150 Kg - 430L - SHDAS1L430 ตู้บ่มเนื้อ 1 ประตู ขนาด 430 ลิตร รุ่น SHDAS1L430

SAHA – 3-Door Meat Drying Cabinet 180 Cm – 2000L – SHMDS1DHU180

SAHA - 3-Door Meat Drying Cabinet 180 Cm - 2000L - SHMDS1DHU180 ตู้บ่มเนื้อ 3 ประตู ขนาด 2000 ลิตร รุ่น SHMDS1DHU180

SAHA – 2-Door Meat Drying Cabinet 120 Cm – 1400L – SHMDS1DHU120

SAHA - 2-Door Meat Drying Cabinet 120 Cm - 1400L - SHMDS1DHU120 ตู้บ่มเนื้อ 2 ประตู ขนาด 1400 ลิตร รุ่น SHMDS1DHU120

SAHA – 1-Door Meat Drying Cabinet 70 Cm – 880L – SHMDS1DHU70

SAHA - 1-Door Meat Drying Cabinet 70 Cm - 880L - SHMDS1DHU70 ตู้บ่มเนื้อ 1 ประตู ขนาด 880 ลิตร รุ่น SHMDS1DHU70