Showing all 6 results

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0605

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0605
 • ตู้แช่แข็ง ฝากระจกเรียบ รุ่น SNG-0605
 • ขนาดความจุ 600 ลิตร (21.2 คิว)
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0505

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0505
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 143.5  x 69.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0405

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0405
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 122.2 x 69.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0325

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0325
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 101.5 x 69.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0225

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0225
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 93.4 x 57.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0105

Sanden – Flat Glass Freezer - SNG-0105
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 60 x 52.2 x 85 ซม.
  Download Data Sheet