Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำสูญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีโรสโกลด์ รหัส 150001202

Seagull (นกนางนวล) แก้วน้ำ สุญญากาศโมเดิร์น 0.8 ลิตร สีเงินคลาสสิค รหัส 150001203
  • ความสูงของแก้ว 20.5 ซม (ไม่รวมฝา)
  • ฝาสูง 3.5 ซม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้นแก้ว 7.5 ซม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปากแก้ว 9.7 ซม