Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) กระทะทรงลึก กลาดิเอเตอร์ 4DX ขนาด 24 ซม.รหัส 100356544

Seagull (นกนางนวล) กระทะทรงลึก กลาดิเอเตอร์ 4DX ขนาด 24 ซม.รหัส 100356544
  • กระทะทรงลึก กลาดิเอเตอร์ 4DX ขนาด 24 ซม.
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาอินดักชั่นได้ ถ้าต้องการกระทะที่ใช้ได้จะเป็นกระทะอีกตัวนึงที่ชื่อว่า กระทะด้าม กลาดิเอเตอร์ โฟร์ดีเอ็กซ์ อินดักชั่น