Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) หม้อก๋วยเตี๋ยว แวลู่ แม็กซ์ 40 ซม 2 ช่องโค้ง (16 นิ้ว) รหัส 100314212

Seagull (นกนางนวล) หม้อก๋วยเตี๋ยว แวลู่แม็กซ์ 40 ซม 2 ช่องโค้ง (16 นิ้ว) รหัส 100314212
  • หม้อก๋วยเตี๋ยว แวลู่ แม็กซ์ ตราซีกัล ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • ขนาด 16 นิ้ว
  • ความจุ 50 ลิตร