Showing the single result

Unipure Blue GAC 2.5″x12″ ไส้กรองน้ำ Inline รหัส 0112307

Unipure - Blue GAC 2.5"x12" ไส้กรองน้ำ Inline รหัส 0112307
  • ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด 2.5" x 12"
  • ไส้กรอง Inline Granular Activated Carbon (GAC) UNIPURE เป็นไส้กรองคาร์บอนเกล็ดที่ผลิตจากถ่านหินคุณภาพสูง บรรจุไว้ภายในกระบอกกรองสีขาว ขนาดความยาว 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  • หัวท้ายมีเกลียวขนาด 2 หุน สำหรับต่อเข้ากับข้อต่อและสายน้ำดื่ม
  • ไส้กรองน้ำ GAC ทำหน้าที่กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ กรองสารพิษ
  • ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิดได้ รวมถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ