Showing all 2 results

Hydro Max (Resin Water Filter Cartridge ) ขนาด 10 นิ้ว UDF ไส้กรองเรซิ่น รหัส 0111101

Hydro Max (Resin Water Filter Cartridge ) ขนาด 10 นิ้ว UDF ไส้กรองเรซิ่น รหัส 0111101 ไส้กรองน้ำ HydroMax Resin (เรซิ่น) ขนาดยาว 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว บรรจุสารกรองเรซิ่น ประมาณ 0.6 ลิตร

Hydro Max CTO ID 500 Block Carbon ไส้กรอง ขนาด 10 นิ้ว 10 ไมครอน รหัส 0107115

Hydro Max CTO ID 500 Block Carbon ไส้กรอง ขนาด 10 นิ้ว 10 ไมครอน รหัส 0107115 ไส้กรองน้ำ CTO หรือ Carbon Block นี้ จะอยู่ในขั้นตอนที่สอง ถัดจากไส้กรอง PP โดยที่ตัว Block Carbon ด้านในจะเป็นถ่านจากผงกะลามะพร้าวอัดแท่งซึ่งมีรูพรุนเล็กๆจำนวนมาก มีความละเอียด 10 ไมครอน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการดักจับ กลิ่น สี คลอรีน ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะใช้งานตัวใส้กรองนี้ต้องปล่อยให้น้ำผ่านใส้กรองอย่างน้อย 5 นาทีก่อนที่จะนำไปดื่มกิน ตอนช่วงติดตั้งต้องปล่อยน้ำผ่านใส้กรองนี้จนน้ำใส ช่วงแรกๆ ที่น้ำออกมาจะมีสีดำของถ่านออกมาด้วย โดยใส้กรองนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำและการใช้งาน