Showing the single result

Treatton 2.5″ x 12″ ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324

Treatton 2.5" x 12" ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324
  • ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ความละเอียด 0.01 ไมครอน
  • กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำ แต่ไม่กรองเอาแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำออกไปด้วย ทำให้น้ำดื่มยังคงคุณค่าของแร่ธาตุไว้ได้ครบ เหมาะต่อการใช้งานในครัวเรือน
  • ไส้กรองเมมเบรน ชนิด UF (Ultrafiltration) ที่มีลักษณะเป็นเส้น ผิวมีรูพรุน
  • ผลิตจากวัสดุโพลีซัลโฟน (PS) มีรูพรุนประมาณ 0.01 ไมครอน
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5" และยาว 12"
  • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำ ที่ใช้ขนาดไส้กรองยาว 12" เช่น Unipure ระบบ UF
  • อายุการใช้งาน 6-10 เดือน *ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ