Showing all 4 results

Unipure Blue GAC 2.5″x12″ ไส้กรองน้ำ Inline รหัส 0112307

Unipure - Blue GAC 2.5"x12" ไส้กรองน้ำ Inline รหัส 0112307
 • ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด 2.5" x 12"
 • ไส้กรอง Inline Granular Activated Carbon (GAC) UNIPURE เป็นไส้กรองคาร์บอนเกล็ดที่ผลิตจากถ่านหินคุณภาพสูง บรรจุไว้ภายในกระบอกกรองสีขาว ขนาดความยาว 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
 • หัวท้ายมีเกลียวขนาด 2 หุน สำหรับต่อเข้ากับข้อต่อและสายน้ำดื่ม
 • ไส้กรองน้ำ GAC ทำหน้าที่กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ กรองสารพิษ
 • ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิดได้ รวมถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

Treatton 2.5″ x 12″ ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324

Treatton 2.5" x 12" ไส้กรอง Inline UF รหัส 0112324
 • ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ความละเอียด 0.01 ไมครอน
 • กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำ แต่ไม่กรองเอาแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำออกไปด้วย ทำให้น้ำดื่มยังคงคุณค่าของแร่ธาตุไว้ได้ครบ เหมาะต่อการใช้งานในครัวเรือน
 • ไส้กรองเมมเบรน ชนิด UF (Ultrafiltration) ที่มีลักษณะเป็นเส้น ผิวมีรูพรุน
 • ผลิตจากวัสดุโพลีซัลโฟน (PS) มีรูพรุนประมาณ 0.01 ไมครอน
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5" และยาว 12"
 • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำ ที่ใช้ขนาดไส้กรองยาว 12" เช่น Unipure ระบบ UF
 • อายุการใช้งาน 6-10 เดือน *ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ

Inline Unipure – Blue 2.5″x12″ (CTO) K-33A-L ไส้กรองน้ำ รหัส 0112272

Inline Unipure - Blue 2.5"x12" (CTO) K-33A-L ไส้กรองน้ำ รหัส 0112272
 • ไส้กรองน้ำ Inline Unipure-Blue 5" x 12" (CTO) K-33A-L
 • กรองคลอลีน สี กลิ่น และ ปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5" และยาว 12"
 • อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 6-12 เดือน

Unipure Green ไส้กรอง Inline PCB Post Carbon Filter CTO รหัส 0112273

Unipure Green ไส้กรอง Inline PCB Post Carbon Filter CTO รหัส 0112273
 • ไส้กรองน้ำ Unipure (Green)
 • ไส้กรอง Inline PCB Post Carbon Filter CTO (T33)
 • เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดผง
 • สามารถต่อกับ Fitting และท่อ PE ได้เลย โดยไม่ต้องนำไปบรรจุใน Housing
 • เหมาะที่จะใช้บรรจุในตู้น้ำที่มีพื้นที่จำกัด
 • ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกรองทั่วๆไป ทำหน้าที่ดักจับ สี กลิ่น สารอินทรีย์ สารพิษเช่นยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำน้ำไปบริโภค
 • น้ำที่ผ่านไส้กรองมีความสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไส้กรองมีขนาด 2" x 10"