Showing all 9 results

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm – SHCGS1SSS42

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 42.5 Cm - SHCGS1SSS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1SSS42

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm – SHCGS1SSS31

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Single Head 31 Cm - SHCGS1SSS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1SSS31

SAHA – Electric Contact Grill Smooth/Smooth Double Head 57 Cm – SHCGS1SSD57

SAHA - Electric Contact Grill Smooth/Smooth Double Head 57 Cm - SHCGS1SSD57 เตาปิ้งย่างแบบประกบหัวคู่ เรียบบน-เรียบล่าง ขนาด 57 ซม. รุ่น SHCGS1SSD57

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 42.5 Cm – SHCGS1RSS42

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 42.5 Cm - SHCGS1RSS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-หยักล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1RSS42

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 31 Cm – SHCGS1RSS31

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Single Head 31 Cm - SHCGS1RSS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-หยักล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1RSS31

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Double Head 57 Cm – SHCGS1RSD57

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Smooth Double Head 57 Cm - SHCGS1RSD57 เตาปิ้งย่างแบบประกบหัวคู่ หยักบน-หยักล่าง ขนาด 57 ซม. รุ่น SHCGS1RSD57

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 42.5 Cm – SHCGS1RRS42

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 42.5 Cm - SHCGS1RRS42 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-เรียบล่าง ขนาด 42.5 ซม. รุ่น SHCGS1RRS42

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 31 Cm – SHCGS1RRS31

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Single Head 31 Cm - SHCGS1RRS31 เตาปิ้งย่างแบบประกบ หยักบน-เรียบล่าง ขนาด 31 ซม. รุ่น SHCGS1RRS31

SAHA – Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Double Head 57 Cm – SHCGS1RRD57

SAHA - Electric Contact Grill Ribbed / Ribbed Double Head 57 Cm - SHCGS1RRD57 เตาปิ้งย่างแบบประกบหัวคู่ หยักบน-เรียบล่าง ขนาด 57 ซม. รุ่น SHCGS1RRD57