Showing all 4 results

SAHA – Gas Counter Top Lava Rock Grill 80 Cm – SHLRS1CG80

SAHA – Gas Counter Top Lava Rock Grill 80 Cm – SHLRS1CG80 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 80 ซม.  รุ่น SHLRS1CG80

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120

SAHA – Counter Top Lava Rock Grill 120 Cm – SHLRS1CG120 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 120 ซม.  รุ่น SHLRS1CG120

SAHA – Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TG60

SAHA - Gas Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TG60 เตาย่างหินลาวา ระบบแก๊ส ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TG60

SAHA – Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm – SHLRS1TE60

SAHA - Electric Top Lava Rock Grill 60 Cm - SHLRS1TE60 เตาย่างหินลาวา ขนาด 60 ซม.  รุ่น SHLRS1TE60