Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) หม้อชาบู ขนาด26 ซม. 2ช่อง รหัส 100342927

Seagull (นกนางนวล) หม้อชาบู ขนาด26 ซม. 2ช่อง รหัส 100342927
  • หม้อชาบู แบบกั้นช่อง 2 ช่อง
  • ฝาแก้วมีรูระบายไอน้ำ
  • ความจุ 3.6 ลิตร (รวมทั้งสองช่อง)