Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) หม้อชาบู ขนาด 26 ซม. ไม่กั้นช่อง รหัส 100342926

Seagull (นกนางนวล) หม้อชาบู ขนาด 26 ซม. ไม่กั้นช่อง รหัส 100342926
  • หม้อชาบู1ช่อง
  • ฝาแก้วมีรูระบายไอน้ำ
  • ความจุ 3.6 ลิตร