Showing 1–12 of 17 results

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 2 Shelfs – SKS-1507Y

Sanden - Cake Showcase - Flat Glass 2 Shelfs - SKS-1207Y
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 2 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง)  1500 x 730 x 1200 มม.
  Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 2 Shelfs – SKS-1207Y

Sanden - Cake Showcase - Flat Glass 2 Shelfs - SKS-1207Y
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 2 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 1200 x 730 x 1200 มม.
  Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 2 Shelfs – SKS-0907Y

Sanden - Cake Showcase - Flat Glass 2 Shelfs - SKS-0907Y
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 2 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 900 x 730 x 1200 มม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color – SKS-1517Z

Sanden - Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color - SKS-1517Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น สีดำ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 150x 73 x 132 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color – SKS-1217Z

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color - SKS-1217Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น สีดำ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 120x 73 x 132 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color – SKS-0917Z

Sanden - Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – Black Color - SKS-0917Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น สีดำ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 90x 73 x 132 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – SKS-1507Z

Sanden - Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs - SKS-1507Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 150x 73 x 132.5 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – SKS-1207Z

Sanden - Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs - SKS-1207Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 120 x 73 x 132 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs – SKS-0907Z

Sanden - Cake Showcase – Flat Glass 3 Shelfs - SKS-0907Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกเหลี่ยม 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 90 x 73 x 132 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs – Black Color – SKK-1517Z

Sanden - Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs - Black Color - SKK-1517Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 150 x 73 x 132.5 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs – Black Color – SKK-1217Z

Sanden - Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs - Black Color - SKK-1217Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 120 x 73 x 132.5 ซม.
    Download Data Sheet

Sanden – Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs – Black Color – SKK-0917Z

Sanden - Cake Showcase – Curved Glass 3 Shelfs – Copper Color - SKK-0917Z
 • ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง 3 ชั้น
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 90 x 73 x 132.5 ซม.
    Download Data Sheet