Showing the single result

Inline Unipure – Blue 2.5″x12″ (CTO) K-33A-L ไส้กรองน้ำ รหัส 0112272

Inline Unipure - Blue 2.5"x12" (CTO) K-33A-L ไส้กรองน้ำ รหัส 0112272
  • ไส้กรองน้ำ Inline Unipure-Blue 5" x 12" (CTO) K-33A-L
  • กรองคลอลีน สี กลิ่น และ ปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5" และยาว 12"
  • อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 6-12 เดือน