Showing the single result

Seagull (นกนางนวล) ชุดกระทะนอนสติ๊ก เรดเฮลตี้ 3 ชิ้น รหัส 110000951

Seagull (นกนางนวล) ชุดกระทะนอนสติ๊ก เรดเฮลตี้ 3 ชิ้น รหัส 110000951
  • กระทะทรงจีนนอนสติ๊ก 32 ซม.
  • ตะเกียบไม้สัก
  • ตะหลิวเอนจอย
  • ไม่สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า / อินดักชั่นได้