Showing 37–48 of 48 results

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0405

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0405
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 122.2 x 69.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0325

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0325
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 101.5 x 69.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0225

Sanden - Flat Glass Freezer - SNG-0225
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 93.4 x 57.4 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – Flat Glass Freezer – SNG-0105

Sanden – Flat Glass Freezer - SNG-0105
 • ตู้แช่แข็งแบบบานเลื่อนตรงโครงพลาสติกไร้รอยต่อ
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 60 x 52.2 x 85 ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 3 Doors – Jumbo Chest Freezer – SNQ-0805

Sanden – 3 Doors – Jumbo Chest Freezer - SNQ-0805
 • ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ 3 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 241 x 72.5 x 91.5ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 2 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0615

Sanden - 2 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0615
 • ตู้แช่แข็ง 2 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 164 x 70 x 87ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0465

Sanden - 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0465
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 130 x 70 x 85ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0365

Sanden - 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0365
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 112 x 70 x 85ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0275

Sanden - 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0275
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 96 x 70 x 85ซม.
  Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0215

Sanden - 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0215
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 90.5 x 55 x 85ซม.
 

Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0165

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0165
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 70.5 x 55 x 85ซม.
 

Download Data Sheet

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F – SCF-0115

Sanden – 1 Door – Chest Freezer Series F - SCF-0115
 • ตู้แช่แข็ง 1 ประตู
 • ขนาดตู้(กว้างxยาวxสูง) 54.5 x 55 x 85ซม.
 

Download Data Sheet