Showing 1–12 of 24 results

SAHA – Spiral Mixers 260L (100 kg) – Stainless Body – SHSMS1260L

SAHA - Spiral Mixers 260L (100 kg) - Stainless Body - SHSMS1260L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 260 ลิตร (100 กก.) ตัวเครื่องสเตนเลส รุ่น SHSMS1260L

SAHA – Spiral Mixers 200L (75 kg) – SHSMS3200L

SAHA - Spiral Mixers 200L (75 kg) - SHSMS3200L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 200 ลิตร (75 กก.)  รุ่น SHSMS3200L

SAHA – Spiral Mixers 200L (75 kg) – SHSMS2200L

SAHA - Spiral Mixers 200L (75 kg) - SHSMS2200L เครื่องผสมแป้ง ขนาด 200 ลิตร (75 กก.)  รุ่น SHSMS2200L

SAHA – Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series – White – SHSMS210LPW

SAHA - Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series - White - SHSMS210LPW เครื่องผสมแป้ง ขนาด 10 ลิตร สีขาว  รุ่น SHSMS210LPW

SAHA – Spiral Mixers 80L Digital Display – SHSMS180LD

SAHA - Spiral Mixers 80L Digital Display – SHSMS180LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 80 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS180LD

SAHA – Spiral Mixers 60L Digital Display – SHSMS160LD

SAHA - Spiral Mixers 60L Digital Display – SHSMS160LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 60 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS160LD

SAHA – Spiral Mixers 50L Digital Display – SHSMS150LD

SAHA - Spiral Mixers 50L Digital Display – SHSMS150LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 50 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS150LD

SAHA – Spiral Mixers 40L Digital Display – SHSMS140LD

SAHA - Spiral Mixers 40L Digital Display – SHSMS140LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 40 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS140LD

SAHA – Spiral Mixers 30L Digital Display – SHSMS130LD

SAHA - Spiral Mixers 30L Digital Display – SHSMS130LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 30 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS130LD

SAHA – Spiral Mixers 20L Digital Display (8 kg) – SHSMS120LD

SAHA - Spiral Mixers 20L Digital Display (8 kg) – SHSMS120LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 20 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS120LD

SAHA – Spiral Mixers 10L Digital Display – SHSMS110LD

SAHA - Spiral Mixers 10L Digital Display – SHSMS110LD เครื่องผสมแป้ง ขนาด 10 ลิตร พร้อมระบบดิจิตอล  รุ่น SHSMS110LD

SAHA – Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series – Red – SHSMS210LPR

SAHA - Spiral Mixers 10L (5 kg) Premium Series - Red - SHSMS210LPR เครื่องผสมแป้ง ขนาด 10 ลิตร สีแดง  รุ่น SHSMS210LPR