Showing 1–12 of 27 results

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G

SAHA – Digital Planetary Mixers 20L with Guard (Max. Kneading Capacity : 3 Kg) – SHPMS5DL20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์  ระบบดิจิตอล ขนาด 20 ลิตร รุ่น SHPMS5DL20G

SAHA – Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40

SAHA - Planetary Mixers 40L (Dough Mixing : 12 Kg) – SHPMS4L40 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร  รุ่น SHPMS4L40

SAHA – Planetary Mixers 10L (Max. Dough Mixing : 1-1.1 Kg) – SHPMS3L10

SAHA - Planetary Mixers 10L (Max. Dough Mixing : 1-1.1 Kg) – SHPMS3L10 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 10 ลิตร  รุ่น SHPMS3L10

SAHA – Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5

SAHA - Planetary Mixers 5L (Max. Dough Mixing : 0.5-0.8 Kg) – SHPMS3L5 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร  รุ่น SHPMS3L5

SAHA – Planetary Mixers 30L with guard – SHPMS4L30G

SAHA - Planetary Mixers 30L with guard – SHPMS4L30G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 30 ลิตร  รุ่น SHPMS4L30G

SAHA – Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G

SAHA - Planetary Mixers 20L with guard – SHPMS4L20G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 20 ลิตร  รุ่น SHPMS4L20G

SAHA – Planetary Mixers 100L – SHPMS3L100G

SAHA - Planetary Mixers 100L – SHPMS3L100G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 100 ลิตร  รุ่น SHPMS3L100G

SAHA – Planetary Mixers 80L – SHPMS3L80G

SAHA - Planetary Mixers 80L – SHPMS3L80G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 80 ลิตร  รุ่น SHPMS3L80G

SAHA – Planetary Mixers 60L – SHPMS3L60G

SAHA - Planetary Mixers 60L – SHPMS3L60G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 60 ลิตร  รุ่น SHPMS3L60G

SAHA – Planetary Mixers 40L – SHPMS3L40G

SAHA - Planetary Mixers 40L – SHPMS3L40G เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร  รุ่น SHPMS3L40G

SAHA – Planetary Mixers 30L – SHPMS130LG

SAHA - Planetary Mixers 30L – SHPMS130LG เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 30 ลิตร  รุ่น SHPMS130LG

SAHA – Planetary Mixers 20L – SHPMS120LG

SAHA - Planetary Mixers 20L – SHPMS120LG เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ขนาด 20 ลิตร  รุ่น SHPMS120LG